Osobní údaje a jejich zpracování

Osobním údajem jsou dle GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáme?

OneZero IT, s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém mu byly poskytnuty ze strany subjektu údajů nebo které OneZero IT, s.r.o. shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností. OneZero IT, s.r.o. zpracovává zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační, adresné a kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní kontakt, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ))
 • údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb (zaleží na typu služby)
 • komunikace mezi OneZero IT, s.r.o. a Vámi (zejména e-mailová komunikace, záznamy telefonických hovorů, chatové komunikace, zápisy osobní komunikace)

Tento výčet neznamená, že o každém subjektu údajů OneZero IT, s.r.o. zpracovává všechny výše uvedené osobní údaje. Výčet osobních údajů zpracovávaných o každém našem zákazníkovi je vždy ve vztahu k němu individualizován.

Kromě výše uvedených osobních údajů shromažďujeme také komunikaci mezi Vámi a společností OneZero IT, s.r.o. týkající se našich služeb, Vašich dotazů, objednávek, přání apod.

Osobní údaje můžeme získat také i jinak než od Vás, např. z veřejných rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík), z dlužnických registrů, centrální evidence exekucí apod., to vše v souladu s právními předpisy.

Proč osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje používáme pro účely související s poskytováním služeb. Osobní údaje OneZero IT, s.r.o. potřebuje proto, abychom Vás mohli identifikovat, poskytnout Vám hostingové služby, spravovat vaše kampaně, vytvářet webové stránky, eshopy a jiné naše služby pro vás. Jsme připraveni Vám dále nabídnout nové služby, produkty, informovat Vás o různých akcích apod. To vše Vám poskytneme v případě, že nám dáte souhlas se zpracováním osobních údajů k obchodním účelům. Obchodní účely zahrnují zejména činnosti týkající se třídění údajů, uchovávání údajů, profilování, vypracovávání analýz, vytváření cílených nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách a dále samotné oslovení OneZero IT, s.r.o. s obchodní nabídkou nebo ze strany třetí strany, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací, prostřednictvím kontaktů, které OneZero IT, s.r.o. poskytnete. Tento souhlas je dobrovolný, není Vaší povinností ho udělit a samozřejmě ho můžete kdykoliv odvolat.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.

Osobní údaje zpracováváme taktéž z důvodu ochrany našich práv a oprávněných zájmů, např. pro případy řešení sporů právní cestou.

Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro řádné poskytnutí služeb OneZero IT, s.r.o., nejdéle po dobu 5 let, dále po dobu, po kterou je OneZero IT, s.r.o. povinna případně osobní údaje uchovávat podle právních předpisů.

V případě, že osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, činíme tak po dobu, na kterou jste nám souhlas udělili.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování nebo je dána právními předpisy.

Je Vaší povinností nám poskytnout osobní údaje?

Bez toho, abyste nám poskytli své osobní údaje, Vám bohužel můžeme poskytnout naše služby pouze v omezeném rozsahu, zejména bez konkretizace s ohledem na Vaše potřeby, přání či možnosti.

Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, pak není Vaší povinností nám osobní údaje a tedy souhlas s jejich zpracováním poskytnout.

Kdo má přístup k osobním údajům?

Přístup k osobním údajům mají zaměstnanci OneZero IT, s.r.o., kteří přístup k nim potřebují pro výkon své činnosti.

Můžeme osobní údaje předat třetím osobám?

Dalším, třetím, osobám OneZero IT, s.r.o. poskytne osobní údaje:

 • pokud je to nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte,
 • pokud nám k tomu dáte souhlas,
 • je-li to vyžadováno nebo povoleno na základě právních předpisů.

Třetími osobami, které takto mohou získat osobní údaje, jsou zejména osoby, jejichž služby či produkty si objednáte či užíváte (např. poskytovatelé telekomunikačních služeb apod.), naši případní zpracovatelé, tj. subjekty, které na základě našeho pověření zpracovávají osobní údaje (např. externí poradci apod.).

OneZero IT, s.r.o. nepředává Vaše osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Cookies

Co to jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, který jsou odeslány z webové stránky do Vašeho zařízení (počítače, tabletu, telefonu apod.). V zařízení je soubor uložen a při každé další návštěvě webové stránky se odešle zpět. Soubor cookie tak umožní webové stránce např. rozpoznat, zda jste ji již v minulosti navštívili, či jaké jsou Vámi uložené preference.

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je nastavuje na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jsou nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, které navštěvujete, např. mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností.

Dále je cookies možné členit podle doby platnosti na:

 • Krátkodobé, relační cookies (session cookie) – ukládají se pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z Vašeho zařízení po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé, trvalé (persistent cookie) – tento typ cookies se ukládá ve Vašem zařízení po pevně stanovenou dobu, která záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie.

Jaké cookies používáme?

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické  (první strany, krátkodobé) – zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení apod.
 • Statistické a diagnostické (první i třetí strany, dlouhodobé) – jsou využity ke generování statistik o používání webu.
 • Reklamní  (první i třetí strany, dlouhodobé) – jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů.

Cookies třetích stran používané na našich webových stránkách

Název Zpracovatel Účel zpracování Popis

Facebook

Facebook, Inc.

Sdílení, cílená reklama

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google Adwords

Google LLC

Cílená reklama

https://policies.google.com/technologies/types

Google Analytics

Google LLC

Analýza chování na webu

https://policies.google.com/technologies/types

Google Tag Manager

Google LLC

Systém pro správu měřících kódů na webu

https://policies.google.com/technologies/types

Sklik

Seznam.cz, a.s.

Cílená reklama

https://napoveda.sklik.cz/mereni-uspesnosti/konver…

 

   

Smartsupp

Smartsupp.com, s.r.o.

Analýza chování návštěvníků webu za účelem jejich optimalizace

https://www.smartsupp.com/privacy

 

   
 

   

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies

Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů.

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů, které se Vás týkající, společností OneZero IT, s.r.o.. Níže uvedená práva můžeme uplatnit u společnosti OneZero IT, s.r.o., není-li uvedeno jinak.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům a další související informace specifikované právními předpisy, a to konkrétně právo získat od společnosti OneZero IT, s.r.o.:

 • potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje, nebo kritéria pro její stanovení, existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Informace týkající se osobních údajů a další související informace můžeme sdělit Vám, to však pouze po dostatečném ověření Vaší identity dle konkrétních okolností.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby společnost OneZero IT, s.r.o. osobní údaje, které o Vás zpracovává, opravila, pokud jsou nepřesné, či doplnila neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz

V případech stanovených v čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, pokud společnost OneZero IT, s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení Vašeho podnětu.

Právo na přenositelnost

V případech stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste poskytl společnosti OneZero IT, s.r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na jejich předání jinému správci.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu ani na zpracování z jiných důvodů.

Právo vnést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu, a to včetně profilování. Dále máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu, a to včetně profilování.

Výše uvedené námitky můžete vznést vůči správci, tj. společnosti OneZero IT, s.r.o.. Právo vznést námitku je upraveno v čl. 21 GDPR.

Právo obrátit se na dozorový orgán se stížností

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů je porušeno GDPR. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Obchodní sdělení

Údaje o Vašem jménu, příjmení, adrese (vč. elektronické) a telefonu předané nám za účelem, uzavření či zodpovězení dotazu nebo uzavření objednávky na službu mohou být využívány za účelem nabízení obchodu a služeb OneZero IT, s.r.o.. Předáním informace o Vaší e-mailové adrese získává OneZero IT, s.r.o. možnost zasílání obchodních sdělení OneZero IT, s.r.o. (newsletterů a obchodních nabídek) elektronickými prostředky na tyto adresy a to až doby, kdy s takovým užitím vyslovíte nesouhlas. V rámci jednotlivých služeb může být udělován souhlas i se zasíláním obchodních sdělení třetích stran; i pokud Vám budeme zasílat obchodní sdělení třetích stran, nebudeme však Vaše adresy takové třetí straně předávat, ledaže byste nám k tomu dali souhlas.

Údaje o tom, jak jsme získali možnost zpracovávat Vaše údaje pro zasílání výše uvedených sdělení, texty zaslaných sdělení a údaje o tom, kdy jste s tím vyslovili nesouhlas či souhlas odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu poté, kdy budete z databáze pro zasílání obchodních sdělení vyřazeni a to za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám obchodní sdělení zasílali.

U zasílání obchodních sdělení elektronicky budete mít vždy možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy.

Kontaktní údaje správce

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo chcete v souvislosti s některým z výše uvedených postupů uplatnit své právo, využijte, prosím, níže uvedený kontakt:

OneZero IT, s.r.o.

Čujkovova 1714/21, Ostrava 70030, Česká republika IČ: 17640423
E-mail: info@ozit.cz, dostupnost Po – Pá: 9:00 – 15:00

Platnost od 1.1.2023